امروزه چهره ای جوان، زیبا و اندامی مناسب در کنار روانی سالم و سلامت، جزء نیازهای جدی جامعه بشری محسوب می شود. ظاهری زیباتر و جوانتر نه تنها موجب خرسندی و رضایت خود فرد می شود بلکه موجبات موفقیت وی را در امور شخصی، خانوادگی و اجتماعی نیز فراهم می آورد. به همین دلیل است که در دهه های گذشته مراجعه به کلینیک های تخصصی زیبایی و پزشکان متخصص در این زمینه افزایش یافته است. در این رابطه با توجه به تشخیص پزشک و نیاز مراجعه کننده روش های مختلف در کلینیک های پوست و زیبایی ارائه می گردد که از میان آنها درمان های لیزری بسیار رایج است.

با توجه به رقابت میان شرکت های مختلف سازنده ی دستگاه های لیزر، پارامتر های مختلفی جهت درمانی کارآمد و ایمن، مطرح می شود که توجه و اهمیت به آن ها بسیار مهم است. بنابراین پیش از هر درمانی اطلاعات کافی در زمینه ی کلینیکی که به ان مراجعه می کنید و دستگاه های موجود، کسب نمایید.

01-thm01-thm
02-thm02-thm
03-thm03-thm
04-thm04-thm
05-thm05-thm
01-thm01-thm
02-thm02-thm
03-thm03-thm
04-thm04-thm
05-thm05-thm

امروزه چهره ای جوان، زیبا و اندامی مناسب در کنار روانی سالم و سلامت، جزء نیازهای جدی جامعه بشری محسوب می شود. ظاهری زیباتر و جوانتر نه تنها موجب خرسندی و رضایت خود فرد می شود بلکه موجبات موفقیت وی را در امور شخصی، خانوادگی و اجتماعی نیز فراهم می آورد. به همین دلیل است که در دهه های گذشته مراجعه به کلینیک های تخصصی زیبایی و پزشکان متخصص در این زمینه افزایش یافته است. در این رابطه با توجه به تشخیص پزشک و نیاز مراجعه کننده روش های مختلف در کلینیک های پوست و زیبایی ارائه می گردد که از میان آنها درمان های لیزری بسیار رایج است.

با توجه به رقابت میان شرکت های مختلف سازنده ی دستگاه های لیزر، پارامتر های مختلفی جهت درمانی کارآمد و ایمن، مطرح می شود که توجه و اهمیت به آن ها بسیار مهم است. بنابراین پیش از هر درمانی اطلاعات کافی در زمینه ی کلینیکی که به ان مراجعه می کنید و دستگاه های موجود، کسب نمایید.

  • بیماران
  • کلینیک ها